Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh


Sách đã xuất bản

1. Tính toán bệ phóng và Động lực học khi phóng (Giáo trình). 1997.

2. Vũ khí chống tăng đánh gần. H- Quân đội nhân dân, 2000.

3. Động lực học bệ phóng tên lửa. Nguyễn Xuân Anh. H - Quân đội nhân dân, 2000.

4. Đo lường và thử nghiệm vũ khí. Nguyễn Xuân Anh. H - Quân đội nhân dân, 2000.