Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Một phương án nghiên cứu góp phần hiện đại hóa vũ khí tên lửa.

Ngôn ngữ: Tiếng Tiệp

Chuyên ngành khoa học: Vũ khí tên lửa

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1981

Đơn vị bảo vệ: Học viện Kỹ thuật quân sự VAAZ, Tiệp Khắc.