Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. ĐKB tăng tầm. Đề tài cấp Bộ, 1969. Nguyễn Xuân Anh (Chủ trì).

2. Nghiên cứu phương tiện phóng rải bom CBU. Đề tài cấp Bộ, ký hiệu ĐKU, 1983. Nguyễn Xuân Anh (Chủ trì).

3. Nghiên cứu phóng đầu nổ công phá mạnh bằng động cơ tên lửa. Đề tài ký hiệu ĐXP, 1986. Nguyễn Xuân Anh (Chủ trì).

4. Nghiên cứu thiết kế chế tạo bệ phóng và tên lửa rải truyền đơn. Đề tài cấp Bộ, ký hiệu ĐTĐ, 1987. Nguyễn Xuân Anh (Chủ trì).

5. Nghiên cứu phóng bom cháy khói CBU của không quân Mỹ thành trang bị cho bộ binh. Đề tài cấp Bộ, ký hiệu ĐP -1,2, 1989.

6. Nghiên cứu thiết kế chế tạo tổ hợp phóng loạt lựu đạn LĐ- 90. Đề tài cấp Bộ, ký hiệu DPSI –LĐ, 1996.

7. Đạn tên lửa rải nhiễu cho tàu Hải quân. Đề tài cấp Bộ, mã số PK-16.VN-1, 2011. Nguyễn Xuân Anh (Chủ nhiệm).

8. Tổ hợp tên lửa phóng loạt đa năng. Đề tài cấp Bộ, ký hiệu TLPLĐN-01, 2015. Nguyễn Xuân Anh (Chủ nhiệm).

9. Đạn rải nhiễu ĐN-10.VN-1. Đề án KC-NQ.06, 2016. Nguyễn Xuân Anh (Phó chủ nhiệm).