Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh


Các bài báo nghiên cứu

* Nhiều bài viết đã được công bố (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1.Trạng thái dao động của xe bánh lốp với hệ thống treo thụ động và bán tích cực chịu lực phát bắn. Đồng tác giả. Hội nghị Cơ học toàn quốc, Hà Nội, 2009.

2. Nâng cao độ ổn định của súng-pháo tự động trên xe bánh lốp bằng bộ cách ly dao động tích cực LQR. Đồng tác giả. Hội nghị Khoa học toàn quốc - Cơ học vật rắn biến dạng, Hà Nội, 2010.

3. Design of a rubber bushing to reduce vibration of the gun mounted on vehicle during shooting. Co-author. International Conference on Engineering Mechanics and Automation, Hanoi, 2010.

4. Tính toán đường kính tiết diện tới hạn hợp lý lỗ phụt khí thuốc của VKKĐ cao áp, thấp áp. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, số 141, 2011.

5. Xác định thời điểm làm việc của động cơ tên lửa rải nhiễu phóng từ ống phóng theo nguyên lý động cao áp, thấp áp. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, số 141, 2011.

6. Bài toán dao động của tổ hợp phóng loạt cao áp, thấp áp. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, số 144, 2011.