Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Hữu Uyển


Các bài báo nghiên cứu

Các bài viết đã được công bố (Tác giả hoặc Đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Công thức cường độ mưa cho Miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Đại học Xây dựng Moskva, 1975.

2. Phương hướng cấp thoát nước cho Huyện lỵ. Tạp chí Đại học Xây dựng, 1978.

3. Bể biogaz. Tạp chí Đại học Xây dựng, 1978.

4. Công thức cường độ mưa cho Việt Nam. Tạp chí Đại học Xây dựng Moskva, 1988.

5. Công thức tính toán lưu lượng cho hệ thống thoát nước mưa. Tạp chí Xây dựng, 1988.

6. Sử dụng thể tích cống nước mưa. Tạp chí Xây dựng, 1993.

7. Sử dụng nước mưa để cấp nước cho nông thôn. Tập san Môi trường, 1995.   

8. Cấp thoát nước nhà cao tầng. Tạp chí Xây dựng, 1997.

9. Cấp nước cho Đô thị và Nông thôn. Hội thảo quốc tế do Hà Lan tài trợ, 1997.

10. Năng lượng và môi trường. Tạp chí Xây dựng, 1988.

11. Cấp thoát nước nhà cao tầng. Hội thảo quốc tế do Ôxtrâylia tài trợ, 1998.

12. Môi trường cho thành phố Vinh- Nghệ An. Hội thảo quốc tế do Liên hợp quốc chủ trì, 1999.

13. Cấp nước cho các đô thị Việt Nam. Hội thảo quốc tế do Đan Mạch tài trợ, 2000.

14. Báo cáo về tình hình xử lý nước thải ở Việt Nam. Hội thảo quốc tế do Liên hiệp quốc chủ trì, 2000.

15. Công thức cường độ mưa để tính toán lưu lượng cho hệ thống thoát nước mưa. Trường Đại học Xây dựng, 2001.

16. Sử dụng nước mưa để phục vụ cho sinh hoạt. In trong: Báo cáo khoa học Hội nghị Môi trường sinh thái, Nam Ninh, Trung Quốc, 2001.

17. Lựa chọn công thức cường độ mưa để tính toán lưu lượng cho hệ thống thoát nước mưa. Hội thảo quốc tế "Thoát nước đô thị Việt Nam", 2001.

18. Hiện trạng xử lý nước thải Việt Nam. Hội thảo quốc tế về môi trường tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

close

Thông báo