Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Cao Tưởng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1946

Sinh tại Hà Nội.

1968

Tốt nghiệp chuyên ngành Khảo cổ học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội).

1969-2003

- Công tác tại phòng Khảo cổ học lịch sử Việt Nam, Viện Khảo Cổ học (từ 1969);

- Bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) tại Viện Khảo cổ học (1994);

- Tham gia giảng dạy tại các trường: Đại học Văn hóa; Đại học Kiến trúc; Đại học Sư phạm; Đại học Mỹ thuật và Viện nghiên cứu Kiến trúc;

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Khảo cổ học (2001)

 2003

Mất tại Hà Nội.

 

close

Thông báo