Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Cao Tưởng


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Đình làng Phù Lão - Hà Bắc trong nền cảnh đình làng Bắc Bộ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Khảo cổ học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1994

Đơn vị bảo vệ: Viện Khảo cổ học - Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia.


close

Thông báo