Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Cao Tưởng


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 2 luận văn Thạc sĩ.

1. Phan Văn Cảnh, “Nhà ở của người Cơ Tu tại tỉnh Quảng Nam”, 1997.

2. Nguyễn Hồng Tuyển, “Nghiên cứu những yếu tố truyền thống trong kiến trúc nhà ở hiện nay của dân tộc Thái vùng Tây Bắc”,  1998. Đồng hướng dẫn.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 1 Luận án Tiến sĩ.

1. Phan Xuân Thành, “Đình Võ Liệt trong bối cảnh đình làng Nghệ An”, 2002.

 

close

Thông báo