Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Cao Tưởng


Các đề tài nghiên cứu

* Nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Gốm cổ Chămpa. Đề tài hợp tác với tỉnh Bình Định, 1991-1994. Trịnh Cao Tưởng (Chủ nhiệm).

2. Gốm cổ Việt Nam trong bối cảnh gốm mậu dịch quốc tế. Đề tài hợp tác Việt – Nhật, 1991 – 1995. Trịnh Cao Tưởng (Trưởng đoàn Việt Nam).

3. Khảo cổ học đô thị Hội An. Đề tài hợp tác với trường Đại học Showa Nhật Bản, 1992 -  1995. Trịnh Cao Tưởng (Thành viên).

4. Khảo cổ học đồng bằng sông Mekong. 1995 -  1997. Trịnh Cao Tưởng (Trợ lý khoa học của Chủ nhiệm đề tài).

5. Gốm sành miền Trung Việt Nam. Đề tài Hợp tác Nhật – Việt, 1997 – 1999. Trịnh Cao Tưởng (Chủ nhiệm).

6. Thương cảng cổ miền Bắc Việt Nam từ thế kỷ IX - XVII. 2000 – 2002. Trịnh Cao Tưởng (Chủ nhiệm).

7. Văn hóa phi vật thể Yên Tử. Dự án Bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hoá phi vật thể khu di tích văn hoá - lịch sử Yên Tử, Quảng Ninh, 2001 – 2003. Trịnh Cao Tưởng (Phó chủ nhiệm).

close

Thông báo