Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Cao Tưởng


Các bài báo nghiên cứu

* Các bài viết đã được công bố (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Quần đảo Okinawa những mốc lịch sử. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, 4-1995.

2. Gốm Việt Nam ở Nhật Bản. Trịnh Cao Tưởng. In trong: Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1995. H - Khoa học xã hội, 1996.

3. Những phát hiện mới về văn hoá Oc Eo ở đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo Khảo cổ học vùng hạ lưu sông Mekong. Hoa Kỳ, 1996.

4. Bước đầu tìm hiểu đồ gốm nước ngoài trong các thương cảng cổ Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 1-1996.

5. Nhà khung gỗ thời Nguyễn. Tạp chí Kiến trúc, 2-1996.

6. Phục dựng tháp Tường Long – nhìn từ Khảo cổ học. Hội thảo Phục dựng tháp Tường Long - Đồ Sơn, Hải Phòng, 1997.

7. Tìm hiểu kiến trúc Thần đạo Shinto Nhật Bản. Tạp chí Kiến trúc, 1-1997.

8. Nguyễn An một kiến trúc sư, một nhà thơ, một nhân cách mẫu mực. Tạp chí Kiến trúc, 2-1997.

9. Vài suy nghĩ qua ông Thành hoàng qua nghiên cứu đình. Tạp chí Dân tộc học, số 3, 1997.

10. Thông tin thêm về gốm Hizen tìm thấy ở Hội An. Chuyên san tiếng Nhật, 4-1997.

11. Phục dựng tháp Tường Long – nhìn từ tư liệu Khảo cổ học. Tạp chí Kiến trúc, 5-1997.

12. Ghi chú khảo cổ học về những ngôi đình cổ xứ Nghệ. In trong: Những phát hiện mới về khảo cổ học. H – Khoa học Xã hội, 1997.

13. Về chiếc vòi ấm hình đầu chim phượng phát hiện được ở di chỉ Tràng Sỏi, Hội An. In trong: Những phát hiện mới về khảo cổ học. H – Khoa học Xã hội, 1997.

14. Đào thám sát kinh đô Champa- Đồng Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. In trong: Những phát hiện mới về khảo cổ học. H – Khoa học Xã hội, 1997.

15. Vietnam and Vietnamese ceramics in XVth cetury. Asian Ceramics conference resolving the enigmas of the 15th century, USA, 1998.

16. Làng gốm sành Ngõa Cương – Minh Hoá, Quảng Bình. In trong: Những phát hiện mới về khảo cổ học. H – Khoa học Xã hội, 1998.

17. Ghi chú về những ngôi đình cổ tại tỉnh Nghệ An. Tạp chí Kiến trúc, 1-1998.

18. Văn hoá truyền thống trong quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới. Tạp chí Kiến trúc, 2-1999.

19. A seventeenth century port city in Vietnam: The politics of autonomous history in the lack of a single centralised kingdom. 17th Century Southeast Asia in the Context of Autonomous History, Thailand, 2000.

20. Vietnamese ceramics – new discoveries. 2000 Ceramics world, USA, 2000.

21. Gốm mậu dịch Việt Nam thế kỷ XIV. In trong: Những phát hiện mới về khảo cổ học. H – Khoa học Xã hội, 2000.

22. Về hai chiếc chum sành độc đáo có niên đại thế kỷ XVII. In trong: Những phát hiện mới về khảo cổ học. H – Khoa học Xã hội, 2000.

23. Khai quật Thành Mới lần thứ II. In trong: Những phát hiện mới về khảo cổ học. H – Khoa học Xã hội, 2000.

24. Gốm Hizen phát hiện trong các di chỉ khảo cổ học Việt Nam. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Quan hệ Việt- Nhật thế kỷ XV- XVII qua giao lưu gốm sứ, Hà Nội, 2000.

25. Thêm một vài thông tin về gốm Hizen trong bối cảnh nền ngoại thương Việt – Nhật thế kỷ XVI- XVII. Hội nghị quốc tế về Quan hệ Việt- Nhật thế kỷ XV- XVII qua giao lưu gốm sứ, Hà Nội, 2000.

26. Tìm hiểu cây thước tầm trong kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Tạp chí Kiến trúc, 1-2000.

27. Summarize on Thai wares found in the Vietnam. Sangkhalok-Sukhothai-Ayutthaya and Asia, Thailand, 2001.

28. 100 năm nghiên cứu đình làng. Hội nghị quốc tế về Khảo cổ học Việt Nam – 100 năm, Hà Nội, 2001.

29. Về bộ sưu tập Khảo cổ học mới phát hiện ở Yên Tử. Hội thảo khoa học Yên Tử lần thứ hai, Quảng Ninh, 2001.

30. Về cái “Củng “ trong nền kiến trúc gỗ cổ truyền Việt Nam. Tạp chí Kiến trúc, 4-2001.

31. 2000 years Vietnamese stone-wares. Meeting Indonesia, Indonesia, 2002.

close

Thông báo