Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lý Anh


Các đề tài nghiên cứu

1. Nhân giống cây trồng sạch bệch bắt nguồn từ cấy in vitro. Đề tài cấp Nhà nước, 1987-1990. Nguyễn Thị Lý Anh (Tham gia).   

2. Nghiên cứu cải tiến và thích ứng hóa một số công nghệ cao trong sinh học và nông học vào mục đích nhân giống và bảo quản nông sản. Đề tài trọng điểm, 1996-1999. Nguyễn Thị Lý Anh (Tham gia).

3. Ứng dụng công nghệ tế bào nhân nhanh một số giống lan quý. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, 1999-2000. Nguyễn Thị Lý Anh (Tham gia).   

4. Nghiên cứu chế biến và sử dụng một số chế phẩm EM-Bokashi trong trồng trọt. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, 1999-2000. Nguyễn Thị Lý Anh (Chủ nhiệm).

5. Xây dựng quy trình nhân nhanh một số giống cây trồng (dứa Đài nông, khoai lang sạch virus, dòng lúa bật dục, hoa chuông kép, hoa cúc Nhật) bắt nguồn từ nuôi cấy mô. Đề tài trọng điểm, 2001-2004. Nguyễn Thị Lý Anh (Tham gia).   

6. Nghiên cứu đặc điểm sinh lý và di truyền của các dòng nhận được qua nuôi cấy bao phấn lúa bất dục đực di truyền nhân cảm ứng với nhiệt độ. Đề tài nghiên cứu cơ bản, 2004-2005. Nguyễn Thị Lý Anh (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh cây hoa đồng tiền và hoa lily phục vụ kỹ thuật tạo giống mới bằng phương pháp chuyển gen. Đề tài trọng điểm, 2004-2005.  Nguyễn Thị Lý Anh (Chủ nhiệm).

8. Nghiên cứu áp dụng công nghệ phổi vô tình và hạt nhân tạo trong nhân nhanh cây lily và hồng môn. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, 2004-2005. Nguyễn Thị Lý Anh (Chủ nhiệm).   

9. Nghiên cứu phương pháp chuyển gen vào hoa đồng tiền và lily nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. Đề tài nghiên cứu cơ bản, 2006-2008. Nguyễn Thị Lý Anh (Chủ nhiệm).   

10. Ứng dụng công nghệ đột biến invitro trong chọn tạo giống hoa cẩm chướng và hoa cúc. Đề tài thuộc chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, 2007-2010. Nguyễn Thị Lý Anh (Chủ nhiệm).

11. Nghiên cứu làm chủ công nghệ và xây dựng mô hình công nghiệp sinh học sản xuất giống khoai tây, rau và hoa sạch bệnh. Đề tài cấp Nhà nước, 2007-2010. Nguyễn Thị Lý Anh (Tham gia).   

12. Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng một số giống lan chi Hoàng Thảo phục vụ làm thuốc. Đề tài cấp Bộ, 2009-2011. Nguyễn Thị Lý Anh (Tham gia).   

13. Nhân nhanh giống lan Hoàng Thảo Thạch hộc bằng bioreactor. 2012. Nguyễn Thị Lý Anh (Tham gia).   

14. Nghiên cứu áp dụng phương pháp công nghệ sinh học trong việc làm sạch virus nhằm phục tráng một số giống hành tỏi ở Bắc Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2010-2011. Nguyễn Thị Lý Anh (Chủ nhiệm).   

15. Sản xuất thử các giống cẩm chương (Hồng ngọc, Hồng hạc) và hoa cúc (VCM2, MCM3) được tạo ra bằng đột biến in vitro. Dự án thuộc chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, 2012-2014. Nguyễn Thị Lý Anh (Chủ nhiệm).       

close

Thông báo