Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Nghinh


Sách đã xuất bản

1. Nguyên lý thủy văn (Giáo trình). Lê Văn Nghinh. H- Nông nghiệp, 2000.

2. Tính toán thủy văn thiết kế (Giáo trình). Lê Văn Nghinh. H- Nông nghiệp, 2003.

3. Điều tra thủy văn và môi trường (Giáo trình). Lê Văn Nghinh, Lê Đình Thành. H- Nông nghiệp, 2003.

4. Viễn thám và hệ thông tin địa lý (Giáo trình). Lê Văn Nghinh (Chủ biên). H- Nông nghiệp, 2006.

5. Mô hình toán thuỷ văn (Giáo trình). Lê Văn Nghinh (Chủ biên). H- Xây dựng, 2006.