Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Nghinh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1948

Sinh tại tỉnh Nghệ An.

1968-1973

Học tập và tốt nghiệp chuyên ngành khí tượng, thủy văn tại trường Đại học Khí tượng Thủy văn Odessa, Liên Xô.

Từ 1973

- Cán bộ giảng dạy tại khoa Thủy văn - Môi trường, trường Đại học Thủy lợi;

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Phó tiến sĩ tại trường Đại học Khí tượng Thủy văn Odessa, Liên Xô (1983-1986);

- Phó Chủ nhiệm khoa Thủy văn - Môi trường; Tổ trưởng bộ môn Tính toán thủy văn (1987-2008);

- Phong học hàm Phó giáo sư chuyên ngành Khoa học trái đất (1996);

- Cán bộ giảng dạy tại khoa Thủy văn và Tài nguyên nước, trường Đại học Thủy lợi (2008-2013).