Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Cảnh


Sách đã xuất bản

1. Kết quả nghiên cứu khoa học. Đào Quốc Luân, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Tất Cảnh. H- Nông nghiệp, quyển 3, 1997.

2. Trồng trọt đại cương. Hà Thị Thanh Bình (Chủ biên), Nguyễn Tất Cảnh, Phùng Đăng Chinh. H- Nông nghiệp, 2002.

3. Bảo tồn nội vi đa dạng sinh học nông nghiệp - Bài học kinh nghiệm và tác động đến chính sách. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2004.

4. Sử dụng phân viên nén trong thâm canh lúa. Nguyễn Tất Cảnh. H- Nông nghiệp, 2005.

5. Nông lâm sản bản địa và vấn đề thị trường ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Nguyễn Tất Cảnh, Trần Văn Ơn, Tô Xuân Phúc. H- Nông nghiệp, 2005.

6. Đa dạng sinh học các giống lúa nương và đậu nho nhe ở huyện Nguyên Bình và Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng. Nguyễn Tất Cảnh (Chủ biên). H-  Hà Nội, 2006.

7. Sử dụng phân viên nén trong thâm canh lúa. Nguyễn Tất Cảnh. H- Nông nghiệp, 2006.

8. Thương mại hoá sản phẩm bản địa: Hướng đi mới nhằm xoá đói giảm nghèo cho miền núi Việt Nam. Trần Văn Ơn, Tô Xuân Phúc, Nguyễn Tất Cảnh. H- Nông nghiệp, 2008.

9. Cây trồng đại cương (Giáo trình). Nguyễn Ích Tân (Chủ biên), Nguyễn Xuân Mai, Nguyễn Tất Cảnh. H- Nông nghiệp, 2010.

10. Cây cói Việt Nam. Nguyễn Tất Cảnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Văn Hùng. H- Nông nghiệp, 2010.

11. Đánh giá đa dạng cây thuốc tắm của người Dao đỏ - Tả Phìn Sa Pa Lào Cai. Ninh Thị Phíp (Chủ biên), Nguyễn Tất Cảnh, Trần Văn Ơn, Phạm Đức Ngà. H- Nông nghiệp, 2011.

12. Cỏ dại và biện pháp phòng trừ (Giáo trình). Hà Thị Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, Chu Anh Tiệp. Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2016.

close

Thông báo