Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Cảnh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu mô hình mô phỏng động thái độ ẩm đất và chẩn đoán nhu cầu tưới cho ngô và đậu tương trên đất bạc màu Đông Anh và phù sa Sông Hồng, Gia Lâm.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Thủy nông cải tạo đất

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2000

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).


close

Thông báo