Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Cảnh


Các bài báo nghiên cứu

1. Cạnh tranh của cỏ lồng vực và năng suất lúa. Nguyễn Tất Cảnh. 1993.

2. Ứng dụng chương trình máy tính để chẩn đoán nhu cầu nước tưới cho đậu tương xuân trên đất phù sa sông Hồng Gia Lâm – Hà Nội. Nguyễn Tất Cảnh. In trong: Kết quả nghiên cứu khoa học, quyển 3, 1997.

3. Ảnh hưởng của mức nước tưới đến năng suất đậu tương đông trên đất bạc màu Đông Anh. Nguyễn Tất Cảnh. Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, 1999.

4. Nhu cầu nước của ngô và đậu tương trên đất bạc màu Đông Anh và các yếu tố ảnh hưởng. Nguyễn Tất Cảnh. 1999.

5. Năng suất và bốc thoát hơi nước của cây đậu tương trồng trên đất bạc màu Đông Anh – Hà Nội. Nguyễn Tất Cảnh. 1998.

6. The status of weed management in Vietnam. Co-author. Proceedings of the workshop on integrated weed management in managed and natural ecosystem. Borgor, Indonesia, 23-25 June 1998.

7. Rain-fed Agriculture and Clever Use of water resources in Vietnam Agriculture and Water. Co-author. Proceedings of the 12th Asian Agricultural, 2000.

8. Quantity and Quality of Agricultural Water use in the Red River Delta of Vietnam. Co-author. Reprinted from Bulletin of the Institute of Tropical Agriculture Kyushu University, Vol 24, 2001.

9. Factors affecting soil erosion on cassava cultivated hill slope in Northern Vietnam. Co-author. Reprinted from Japanese Journal of Tropical Agriculture, Vol 48, No 1, Mar 2001.

10. Agricultural Deverlopment in the Red River Delta, Vietnam – Water Management, Land use and Rice. Co-author. Production Kyushu University, Vol 46, No 2, 2002.

11. A preliminary monitoring of the NO3-N concentration in the surface water in the paddy – cultivated of the central Red River Delta, Vietnam. Co-author. Kyushu University, Japan, Vol 47, No 1, 2002.

12. Hệ thống quản lý trang trại và cung cấp hạt giống cây trồng ở xã Bản Khoang, huyện Sa pa, tỉnh Lào Cai. Đồng tác giả. In trong: Bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp trên đồng ruộng Việt Nam, 2002.

13. Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên đất, nước sau 5 năm thực hiện các chương trình đầu tư phát triển nông thôn vùng Trà Sơn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2003.

14. “Diversity”: the key to quality cattle production in Ha Giang. Co-author. Landscapes of Diversity, 2003.

15. Diversity of rice landraces in Sapa site and concerned issues. Co-author. Landraces of Diversity., 2003.

16. Monitoring of inorganic nitrogen levels in the surface and  ground water of the Red River Delta, Northern Vietnam. Co-author. Communications in soil science and plant analysis, Vol 35, No 11+12, 2004.

close

Thông báo