Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu thiết kế tối ưu quá trình công nghệ chế biến khí tự nhiên. Đề tài cấp Bộ, 2001-2002. Nguyễn Thị Minh Hiền (Chủ trì).

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu, thiết kế hoá hữu cơ. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCB560505, 2005-2006. Nguyễn Thị Minh Hiền (Tham gia).

3. Chương trình phần mềm tính toán thiết kế công nghệ chế biến dầu khí và sản xuất các hóa chất cơ bản. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B2006-01-69, 2006-2007. Nguyễn Thị Minh Hiền (Chủ trì).

4. Nghiên cứu cơ chế phản ứng oxi hoá không hoàn toàn ankylbenzen bằng phương pháp hoá lượng tử có đối chiếu với dữ kiện thực nghiệm. Đề tài cấp Nhà nước, 2006-2008.  Nguyễn Thị Minh Hiền (Tham gia).

5.  Nghiên cứu công nghệ thu tách Cacbonic tại các nhà máy nhiệt điện của PVN. PVI-Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2011-2012. Nguyễn Thị Minh Hiền (Tham gia).

6.  Nghiên cứu mô phỏng công nghệ nhà máy xử lý khí thu gom từ mỏ Cá Voi xanh. PVI-Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2013. Nguyễn Thị Minh Hiền (Tham gia).