Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền


Các bài báo nghiên cứu

1. Ứng dụng tin học trong thiết kế quá trình công nghệ tổng hợp metanol từ khí tự nhiên. Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Thị Minh Hiền, Vương Quốc Hà. In trong: Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và công nghệ Hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ nhất, 9-1999.

2. Cân bằng pha lỏng - hơi các hydrocacbon nhẹ. Hoàng Hữu Hiệp, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Đăng Quang. Tạp chí Hoá học và Công nghiệp Hoá chất, số 5 (70), 2001.

3. Cân bằng pha lỏng - hơi hệ nhiều cấu tử. Nguyễn Thị Minh Hiền, Hoàng Hữu Hiệp, Trịnh Đức Công. In trong: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Khoa học lần thứ 19 kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 10-2001.

4.  Tính các đại lượng nhiệt động của các đơn chất và hỗn hợp. Mai Thanh Phong, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Đăng Quang. In trong: Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học Ứng dụng tin học trong Hoá học và Công nghệ hoá học toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội, 11-2001.

5. Mô phỏng quá trình nhiệt phân khí tự nhiên sản xuất etylen. Trần Nhật Huy, Nguyễn Thị Minh Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 36 + 37, 2002.

6. Xác định các thông số nhiệt động của một số chất hữu cơ và vô cơ thể khí.  Trần Nhật Huy, Nguyễn Thị Minh Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 38 + 39, 2003.

7. Nghiên cứu mô phỏng quá trình chế biến khí đồng hành bằng phương pháp chưng cất nhiệt độ thấp. Nguyễn Thị Minh Hiền, Ngô Xuân Anh, Nguyễn Đăng Quang. In trong: Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và công nghệ Hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ ba, Hà Nội, 11-2005.

8. Simulation on Technology of Liquefying Gas to Produce LPG. Nguyen Thi Minh Hien Nguyen Thi Thu Trang. Proceeding of Regional Symposium on Chemical Engineering, 12-2005; Organic Chemical Emgineering,  Vol 5, 2005.

9. Thiết kế mô phỏng sản xuất axetylen từ khí tự nhiên. Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Đăng Quang. In trong: Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học Ứng dụng tin học trong Hoá học và Công nghệ hoá học toàn quốc lần thứ 6, ngày 24-12-2005.

10. Tính toán nhiệt độ hỗn hợp khí sản phẩm quá trình oxy dehydro hóa metanol. Lê Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Minh Hiền. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội lần thứ 20, phân ban Công nghệ Hóa học, Hà Nội, 10-2006.

11. Tính lượng axeton tách nhiệt trong thiết bị phân hủy cumen hydroperoxyt. Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Thị Minh Hiền. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội lần thứ 20, phân ban Công nghệ Hóa học, Hà Nội, 10-2006.

12. Nghiên cứu phản ứng oxy hóa hoàn toàn toluen trên xúc tác Au/Y và đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của xúc tác bằng phần mềm mô phỏng Hysys. Đồng tác giả. Tạp chí Hóa học, tập 49 (5AB), 2011.

13. Nghiên cứu công nghệ hydrodesulfurization bằng Hysys. Hoàng Hữu Hiệp, Nguyễn Danh Quang, Lê Văn Hiếu, Nguyễn Thị Minh Hiền. Tạp chí Hoá học, số đặc biệt nhân Hội nghị về Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ 6, tập 49 (5AB), 2011.

14. Research Brodiesel Production Process from Virgin Vegetable Oil or Waste Cooking Oil using Hysys (Tiếng Anh). Dinh Duc Thien, Nguyen thi Minh Hien. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 85, 2011.

15. Mô phỏng và nghiên cứu công nghệ sản xuất EDC và VCM từ Ethylene. Trần Ngọc Công, Nguyễn Thị Minh Hiền, Phạm Thanh Huyền. Tạp chí Dầu khí, số 9, 2012.

16. Progress in Adsorption Enhanced Steam Reforming for Green Hydrogen Production at Low Temperature: Thermodinamic Analyses, Experimental and Simulation. Cong Ngoc Thang, Nguyen Thi Minh Hien, Pham Trung Kien, Ngo Chi Hau, Ngo Quang Phong, Nguyen Xuan Tan, Haisheng Chen, Yulong Dinh. International Conference Petroleum Technology-Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 20 Septembre 2012.

17. Xác định tuổi thọ xúc tác LCO-HDT bằng mô hình mô phỏng DHTR-SIM. Dương Văn An, Đỗ Văn Thức, Nguyễn Thị Minh Hiền. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, tập 1,  số 1, 2013.

18. Simulation of blending process of components from Dung Quat refinery and ethanol to produce commercial gasoline using Aspen Hysys. Doan Van Huan, Ho Cong Dai, Nguyen Thi Minh Hien. Procedings of 2013 International Symposium on Chemical Engineering (ISCE2013), Ho Chi Minh City, 10-2013.

19. Mô phỏng quá trình phối trộn các hợp phần trong nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất và Ethanol để sản xuất xăng thương phẩm bằng phần mềm Aspen Hysys. Đoàn Văn Huấn, Hồ Công Đại, Nguyễn Thị Minh Hiền. Tạp chí Hóa học, 2013.

20. Mô phỏng quá trình Reforming Metan và hơi nước được tăng cường quá trình hấp phụ để sản xuất hydro sạch ở nhiệt độ thấp. Công Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Minh Hiền, Phạm Trung Kiên. Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội, 11-2013; Tạp chí Hoá học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), số 6ABC-51, 2013.

21. Mô phỏng quá trình xử lý lưu huỳnh nguyên liệu LCO Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Lê Hữu Ninh, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Danh Quang, Diệp Ngọc Thành, Nguyễn Trọng Thái. Tạp chí Dầu khí, 2015.

22. Xây dựng mô hình mô phỏng và tối ưu hóa hoạt động phân xưởng CCR Platforming Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Thị Minh Hiền, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Phú Huy, Tạp chí Dầu khí, 2015.