Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Đạo


Sách đã xuất bản

1. Trồng trọt truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên. Bùi Văn Đạo. H- Khoa học xã hội, 2000.

2. Thực trạng đói nghèo và một số giải pháp xoá đói giảm nghèo đói với các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên. Bùi Văn Đạo (Chủ biên). H- Khoa học xã hội, 2000.

3. Một số vấn đề giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bùi Văn Đạo (Chủ biên). H- Khoa học xã hội, 2003.

4. Dân tộc Cơ Ho ở Việt Nam. Bùi Văn Đạo (Chủ biên). H- Khoa học xã hội, 2003.

5. Dân tộc học Việt Nam thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI. Bùi Văn Đạo (Đồng Chủ biên). H- Khoa học xã hội, 2003.

6. Dân tộc Ba Na ở Việt Nam. Bùi Văn Đạo (Chủ biên). H- Khoa học xã hội, 2005.

7. Tổ chức và hoạt động buôn làng Tây Nguyên trong phát triển bền vững. Bùi Văn Đạo. H- Khoa học xã hội, 2010.

8. Thực trạng Tây Nguyên và một số vấn đề phát triển bền vững. Bùi Văn Đạo . H- Khoa học xã hội, 2011.

9. Một số vấn đề cơ bản của xã hội Tây Nguyên trong phát triển bền vững. Bùi Văn Đạo. H- Khoa học xã hội, 2012

10. Thực trạng phát triển các dân tộc Trung Bộ và một số vấn đề đặt ra. Bùi Văn Đạo. H- Khoa học xã hội, 2012.

11. Thực trạng quản lý xã hội ở vùng dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai trong phát triển bền vững. Bùi Văn Đạo. H- Khoa học xã hội, 2013.