Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Đạo


Các đề tài nghiên cứu

1. Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Trung Bộ. Đề tài cấp Bộ, 2007 – 2011. Bùi Văn Đạo (Chủ nhiệm).

2. Tổ chức và hoạt động buôn làng Tây Nguyên trong phát triển bền vững. Đề tài cấp Bộ, 2009. Bùi Văn Đạo (Chủ nhiệm).

3. Thực trạng Tây Nguyên và những vấn đề phát triển bền vững. Đề tài cấp Bộ, 2009 -2010. Bùi Văn Đạo (Chủ nhiệm).

4. Những vấn đề cơ bản của xã hội Tây Nguyên trong phát triển bền vững. Đề tài cấp Bộ, 2009 -2010. Bùi Văn Đạo (Chủ nhiệm).

5. Quản lý xã hội ở dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai trong phát triển bền vững. Đề tài cấp Bộ, 2012. Bùi Văn Đạo (Chủ nhiệm).

6.Vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững Tây Nguyên. Đề tài cấp Bộ, 2013 -2014. Bùi Văn Đạo (Chủ nhiệm).

7. Vai trò của một số nhóm xã hội của các dân tộc tại chỗ trong phát triển bền vững Tây Nguyên. Đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Nguyên 3, 2013 -2015. Bùi Văn Đạo (Chủ nhiệm).