Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Đạo


Các bài báo nghiên cứu

1. Việc di chuyển làng của người Ba Na ở tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 4, 1980.

2. Vài nét về nương rẫy của người Ba Na ở huyện An Khê, tỉnh Gia Lai - Công Tum. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 3, 1983.

3. Vài nhận xét về nương rẫy Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 4, 1988.

4. Chăn nuôi và mối quan hệ giữa chăn nuôi và trồng trọt Tây Nguyên. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 2, 1992.

5. Một số vấn đề cơ bản của trồng trọt ở các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 1, 1999.

6. Tri thức địa phương trong việc quản lý sử dụng đất rẫy truyền thống ở các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 2, 2000.

7. Nghèo đói và giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số Việt Nam –Thực trạng và những vấn đề đặt ra. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 5, 2002.

8. Đôi điều về nhà Rông và nhà Rông văn hóa ở Tây Nguyên. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 4, 2004.

9. Dân tộc Khơme trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quốc gia Việt Nam. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 5, 2006.

10. Vài nét về người Bih và văn hoá người Bih ở Đăk Lăk. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, số 1, 2008.

11. Cây tà vạc trong đời sống và văn hoá của người Cơ Tu ở Quảng Nam. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, số 3, 2008.

12. Nghiên cứu dân tộc học Tây Nguyên qua các giai đoạn và phương hướng nghiên cứu thời gian tới. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 1, 2010.

13. Tính chất hôn nhân, gia đình của người Cơ Ho ở xã Đạ Knàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 5, 2010.

14. Góp bàn về cách ghi và gọi tên các địa danh vùng dân tộc và miền núi dưới góc độ ngôn ngữ học văn hoá. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, số 9, 2010.

15. Nghiên cứu khoa học xã hội Tây Nguyên từ sau năm 1975 và một số định hướng nghiên cứu những năm tới. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 1, 2011.

16. Tác động của các dự án thủy điện Tây Nguyên đến sinh kế và văn hóa của người dân tái định cư. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Dân tộc học, số 2, 2011

17. Bàn về tính chất hôn nhân và gia đình của dân tộc Cơ Ho và dân tộc Mnông ở Tây Nguyên. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 2, 2012.

18. Góp bàn về đặc thù xã hội Tây Nguyên và cơ chế, chính sách xã hội đặc thù cho Tây Nguyên. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 2, 2012.

19. Tổ chức xã hội buôn làng Tây Nguyên hiện nay. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 6, 2012.

20. Thực trạng cơ cấu theo dân số, theo nhóm tuổi và vấn đề phát triển nguồn nhận lực ở Tây Nguyên hiện nay. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh, số 6, 2012.

21. Vai trò của phụ nữ của dân tộc thiểu số tại chỗ trong 25 năm đổi mới và trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Nguyễn Văn Đạo. Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 1, 2014.