Các tư liệu về  Phó Giáo sư Trần Đức Dục


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Hoàn thiện phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế nhà ở trong điều kiện nước ta hiện nay.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Kinh tế xây dựng

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1990

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Xây dựng.


close

Thông báo