Các tư liệu về  Phó Giáo sư Trần Đức Dục


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 8 luận văn Thạc sỹ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Văn Tươi, "Một số chi phí cần bổ sung vào nội dung tổng dự toán công trình sản xuất vật liệu xây dựng", trường Đại học Xây dựng, 1994-1996.

2. Vũ Văn Thiết, "Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư ngành công nghiệp may Việt Nam", trường Đại học Xây dựng, 1994-1996.

3. Phạm Xuân Anh, trường Đại học Xây dựng.

4. Trần Văn Tấn, trường Đại học Xây dựng.

5. Vũ Kim Yến, trường Đại học Xây dựng.

6. Nguyễn Liên Hương, trường Đại học Xây dựng.

7. Đinh Đăng Quang, trường Đại học Xây dựng.

8. Nguyễn Văn Bảo, trường Đại học Xây dựng.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 1 luận án Tiến sỹ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Văn Thao, "Công nghệ với vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam theo cơ chế thị trường", Viện Nghiên cứu vật liệu, Viện Khoa học Việt Nam.


 

close

Thông báo