Các tư liệu về  Phó Giáo sư Trần Đức Dục


Các đề tài nghiên cứu

1. Xây dựng nhà ở của trường Đại học Xây dựng. Đề tài cấp Trường Đại học Xây dựng, 1978. Trần Đức Dục (Tham gia).

2. Quy hoạch huyện nông – công – nghiệp. Đề tài cấp Trường Đại học Xây dựng, 1979. Trần Đức Dục (Tham gia).

3. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật để tổ chức lại sản xuất tổ chức đời sống trên địa bàn huyện. Đề tài cấp Bộ, 1979. Trần Đức Dục (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

4. Luận chứng quy hoạch xây dựng công viên Lạng Sơn. Đề tài cấp Tỉnh Lạng Sơn, 1986. Trần Đức Dục (Chủ nhiệm).

5. Phục vụ quản lý ở xí nghiệp xây lắp I, Bộ Cơ khí luyện kim. Đề tài cấp Bộ, 1988. Trần Đức Dục (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của giải pháp thiết kế nhà ở. Đề tài cấp Trường Đại học Xây dựng, 1989. Trần Đức Dục (Chủ nhiệm).

7. Hoàn thiện phương pháp đánh giá kinh tế giải pháp quy hoạch thành phố. Đề tài cấp Trường Đại học Xây dựng, 1989. Trần Đức Dục (Chủ nhiệm).

8. Tiêu chuẩn cán bộ quản lý và các biện pháp quản lý đào tạo. 1989. Trần Đức Dục (Chủ nhiệm).

9. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2001-2010. Đề tài cấp Tỉnh, 2001. Trần Đức Dục (Chủ nhiệm).

10. Phương pháp so sánh phương án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê trong kinh tế thị trường. Trần Đức Dục (Chủ nhiệm).

11. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số 28B-01-04. Trần Đức Dục (Tham gia).

12. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số 28B-01-04-02-08. Trần Đức Dục (Chủ nhiệm đề mục).

close

Thông báo