Các tư liệu về  Phó Giáo sư Trần Đức Dục


Các bài báo nghiên cứu

1. Mục tiêu và mô hình đào tạo của ngành kinh tế tổ chức xây dựng công nghiệp và dân dụng. Trần Đức Dục. Tập san của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, số 2, 1975.

2. Tổ chức lại bộ máy quản lý xây dựng trên địa bàn cấp huyện. Trần Đức Dục. In trong: Tuyển tập các công trình nghiên cứu phục vụ xây dựng cơ bản trên địa bàn cấp huyện, trường Đại học Xây dựng, 1985.

3. 25 năm đào tạo và phát triển khoa Kỹ sư kinh tế xây dựng (1963-1988). Trần Đức Dục. Tập san khoa Kinh tế xây dựng, số đặc biệt, 1988.

4. Những kết quả nghiên cứu về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Xí nghiệp Xây lắp 1 Bộ Cơ khí luyện kim. Trần Đức Dục. Tập san khoa Kinh tế xây dựng, số đặc biệt, 1988.

5. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng thực tiễn cao và nội dung giảng dạy có tính cập nhật, thiết thực, hấp dẫn, đồng thời áp dụng tổng hợp các phương pháp giảng dạy tiên tiến, dễ hiểu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trần Đức Dục. In trong: Kỷ yếu 5 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Kinh Bắc (2012-2017), 2017.

close

Thông báo