Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức


Sách đã xuất bản

* Sách đã xuất bản (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam. Nguyễn Văn Đức. Trung tâm Quốc gia biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, 1991.

2. Từ điển Bách khoa Việt Nam. Bốn tập. Nguyễn Văn Đức. Trung tâm Quốc gia biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, 2001-2005.

3. Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học. Nguyễn Văn Đức, Lê Thanh Hải. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2002.

4. Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp. Nguyễn Văn Đức. H- Nông nghiệp, 2002.

5. Introduction to animal breeding. Nguyen Van Duc, E. Verrier. Prise publications, 2004.

6. Nguồn gen giống lợn Móng Cái. Nguyễn Văn Đức. H- Lao động – Xã hội, 2005.

7. Các giống lợn nội của Việt Nam, con lợn ở Việt Nam. Nguyễn Văn Đức. H- Nông nghiệp, 2005.

8. Di truyền giống và dinh dưỡng bò sữa. Nguyễn Văn Đức, Phạm Văn Giới, Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Hữu Cường. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

9. Cơ sở di truyền và thống kê ứng dụng trong công tác giống gia cầm. Nguyễn Văn Đức, Trần Long, Giang Hồng Tuyến. H- Nông nghiệp, 2006.

close

Thông báo