Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1949

Sinh tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

1968-1974

Sinh viên trường Đại học Tổng hợp La Habana, Cu Ba.

 1975-1979

Công tác tại Hội Chăn nuôi Việt Nam.

 1980-1982

Học viên cao học tại trường Đại học Tổng hợp Kurukshetra, Ấn Độ.

1983-1991 Công tác tại Hội Chăn nuôi Việt Nam.
1992-1997 Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp New England, Australia.
Từ 1998 Thư ký tòa soạn Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi.


close

Thông báo