Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 4 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Giang Hồng Tuyến, Đại học Nông nghiệp I, 2001-2003.

2. Bùi Quang Hộ, Đại học Nông nghiệp I, 2002-2004.

3. Nguyễn Văn Trung, Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

4. Hà Thu Trang, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 14 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Kim Lin, Viện Chăn nuôi, 2001-2005.

2. Phạm Văn Giới, Viện Chăn nuôi, 2003-2007.

3. Giang Hồng Tuyến, Viện Chăn nuôi, 2004-2007.

4. Nguyễn Vân Anh, Viện Công nghệ sinh học, 2006-2009.

5. Nguyễn Công Định, Viện Chăn nuôi, 2007-2011.

6. Trần Minh Đáng, Viện Chăn nuôi, 2008-2012.

7. Lê Bá Quế, Viện Chăn nuôi, 2009-2013.

8. Bùi Quang Hộ, Viện Chăn nuôi, 2010-2014.

9. Phạm Văn Tiềm, Viện Chăn nuôi, 2011-2015.

10. Vũ Văn Quang, Viện Chăn nuôi, 2012-2016.

11. Lê Thế Tuấn, Viện Chăn nuôi, 2013-2017.

12. Phạm Văn Duy, Viện Chăn nuôi, 2013-2017.

13. Trần Thị Minh Hoàng, Viện Chăn nuôi, 2015-2019.

 

close

Thông báo