Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu đã tham gia (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ)

1. Nghiên cứu ưu thế lai thành phần về TT, TTTA, DML của các tổ hợp lai gữa MC, LƯ, LW tại Đồng bằng sông Hồng. Đề tài cấp Nhà nước, mã số NN08.06, 2001. Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

2. Làm tươi máu lợn LW Việt Nam bằng lợn y Australia tại Công ty giống Hà Nội. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN 08-06, 2001. Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

3. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến phát triển chăn nuôi bò sữa. Đề tài cấp Nhà nước, 2003-2005. Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm).

4. Đặc điểm di truyền về khối lượng của bò hướng thịt nuôi tại Bình Dương. Đề tài cấp Bộ, 2005. Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

5. Các giải pháp về giống để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sữa. Đề tài cấp Bộ, 2006-2009. Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm).

6. Lưu giữ quỹ gen giống lợn Táp Ná. Đề tài cấp Nhà nước, 2000-2009. Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

7. Giống và dinh dưỡng đối với lợn, ISNAR-ADB-AIM, CORD, COHED, BIODIVA.Dự án nghiên cứu của các tổ chức UNDP VIE86008, DANIDA, ACIAR. Nguyễn Văn Đức (Tham gia).

8. Nghiên cứu chọn lọc nhập nội, nhân thuần và xác định công thức lai thích hợp cho lợn cao sản đạt TLN 50-55%. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHCN08.06. Nguyễn Văn Đức (Thành viên).


 


close

Thông báo