Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bé


Sách đã xuất bản

Sách đã xuất bản (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Trắc địa mỏ lộ thiên và xây dựng mỏ. Nguyễn Đình Bé. Đại học Mỏ - Địa chất, 1970.

2. Dịch động đất đá và mặt đất. Nguyễn Đình Bé (Chủ biên). Đại học Mỏ - Địa chất, 1970.

3. Từ điển Trắc địa bản đồ. Đồng tác giả. 1970.

4. Trắc địa mỏ. Nguyễn Đình Bé (Chủ biên). H- Giao thông vận tải, 1998.

5. Dịch chuyển và biến dạng đất đá. Nguyễn Đình Bé (Chủ biên). H- Giao thông vận tải, 2000.

6. Trắc địa mỏ hầm lò. Nguyễn Đình Bé. Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 


close

Thông báo