Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bé


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu đã tham gia (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nghiên cứu tính chất, quy luật dịch chuyển và biến dạng mặt đất do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ hầm lò ở mỏ Mông Dương. Đề tài cấp Bộ, 1979-1982. Nguyễn Đình Bé (Chủ nhiệm).

2. Lựa chọn chỉ tiêu kỹ thuật, các tiêu chuẩn mẫu phát triển các lưới trắc địa ở các mỏ Quảng Ninh. 1993-1994. Nguyễn Đình Bé (Tham gia).

3. Nghiên cứu hiệu đính quy phạm trắc địa mỏ. 1997.

4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị mới trong công tác trắc địa mỏ. 1998. Nguyễn Đình Bé (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

5. Nghiên cứu xây dựng sổ tay trắc địa mỏ hầm lò. 1999.

6. Thiết kế xây dựng trạm quan trắc dịch chuyển và biến dạng trên bề mặt mỏ Mông Dương. Nguyễn Đình Bé (Chủ nhiệm).

7. Xây dựng lưới khống chế cơ sở mặt bằng và độ cao của mỏ than Tân Lập. Nguyễn Đình Bé (Chủ nhiệm).

8. Ứng dụng công nghệ GPS để lập lưới khống chế mặt bằng của mỏ than lộ thiên Cọc Sáu. Nguyễn Đình Bé (Chủ nhiệm).

close

Thông báo