Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bé


Các bài báo nghiên cứu

* Các bài viết đã công bố (Thông tin chưa đầy đủ)

1.Nghiên cứu trên mô hình vật liệu tương đương về dịch chuyển đất đá do khai thác mỏ trong điều kiện đứt gãy kiến tạo dạng tạo khối. Tạp chí Đại học Mỏ Leningrad, tập 3, 1976.

2. Ước tính biến dạng mặt đất do ảnh hưởng của khai thác hầm lò và chọn các biện pháp bảo vệ. Nguyễn Đình Bé. Tạp chí Mỏ - Địa chất, 1984.

3.Trắc địa mỏ ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyễn Đình Bé. In trong: Tuyển tập Hội trắc địa mỏ thế giới, Ostrava, Tiệp Khắc, tập 10, 1986.

4. Một số ý kiến về lưới khống chế trắc địa mỏ hầm lò ở nước ta. Nguyễn Đình Bé. Tạp chí Mỏ - Địa chất, 1986.

5. Ứng dụng phương pháp số để tính khối lượng đất bóc và khoáng sản khai thác. Nguyễn Đình Bé. Tạp chí Năng lượng, Bộ Năng lượng, số 3, 1990.

6. Quan trắc dịch động trong nghiên cứu biến dạng bờ mỏ. Nguyễn Đình Bé. 1996.

close

Thông báo