Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Thúy Xiêm


Các đề tài nghiên cứu

1. Hệ thống thuật ngữ chủ yếu về kinh tế thị trường. Đề tài cấp Bộ, 1993. Cao Thúy Xiêm (Tham gia).

2. Tổ chức phát triển hệ thống các hoạt động dịch vụ kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh. Đề tài cấp Bộ, 1999-2000. Cao Thúy Xiêm (Tham gia).

3. Các học thuyết kinh tế và khả năng ứng dụng vào Việt Nam. Đề tài trọng điểm cấp Trường Đại học, mã số T2012-13TĐ, 2012-2013. Cao Thúy Xiêm (Chủ nhiệm).

4. Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX 04.11/11-15, 2013. Cao Thúy Xiêm (Tham gia).