Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Thúy Xiêm


Các bài báo nghiên cứu

1. Tự quản trong nông nghiệp Bungari. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, số 2, 8-1989.

2. Thị trường chứng khoán và sự phát triển kinh tế. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Ngân hàng, số 7, 1998.

3. Bức tranh ngoại thương của Việt Nam trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Doanh nghiệp, số 1, 2001.

4. Cơ chế nhập khẩu trong hội nhập. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Doanh nghiệp, số 2, 2001.

5. Vấn đề xuất khẩu phá giá của nước ngoài vào Việt Nam. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 3, 2001.

6. Những vấn đề lý luận trong việc xác định hàm cầu nhập khẩu. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Công nghiệp, số 6, 2001.

7. Quản lý nhà nước về nhập khẩu của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới – Thực trạng và giải pháp. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số chuyên đề, 2001.

8. Bài học kinh nghiệm của một số nước trong quản lý nhập khẩu. Đồng tác giả. Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2002.

9. Ảnh hưởng bắt chước, hợm của và Veblen trong lý thuyết tiêu dùng. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2003.

10. Bài học từ lý thuyết chi phí đại diện về hãng. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 88, 10-2004.

11. Phương pháp Lancaster về hành vi người tiêu dùng. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 100, 10-2005.

12. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số chuyên đề, 2008.

13. Mô hình áp chế tài chính và sự cần thiết phải thay đổi hệ thống tài chính ở Việt Nam. Cao Thúy Xiêm. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 183, 2012.

14. “Thế giới phẳng” nhìn từ góc độ phát triển kinh tế và khuyến nghị cho Việt Nam. Cao Thúy Xiêm. In trong: Kỷ yếu Hội thảo các học thuyết kinh tế và khả năng ứng dụng vào Việt Nam. H- Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013.