Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh


Sách đã xuất bản

Các sách đã xuất bản (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Thí nghiệm Hóa lý. Nguyễn Ngọc Hạnh. 1995; Tái bản, 2004, 2008.

2. Bài tập Hóa lý. Đồng tác giả. 2006; Tái bản, 2008.