Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1957

Sinh tại Đồng Tháp.

 1980

Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hóa học, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

 1980-1994

- Cán bộ giảng dạy trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (1993).

 1994-1995

Thực tập sinh tại Institut National Polytechnique de Grenoble.

1996-1999
Nghiên cứu sinh tại Institut National Polytechnique de Toulouse, CH Pháp.
1999-2005
Cán bộ giảng dạy trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
2005-2006
Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Ecole Nationale des Mines de St. Etienne.
Từ 2006

- Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật hóa lý, khoa Kỹ thuật hóa học, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2010).