Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Synthesis, structure and catalytic activity of neutral and cationic tetracoordinated aluminium complexes for the ring opening polymerisation of propylene oxide and D,L-lactide.

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Chuyên ngành khoa học: Khoa học  về chất

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1999

Đơn vị bảo vệ: Institut National Polytechnique de Toulouse, Pháp.


close

Thông báo