Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh


Các đề tài nghiên cứu

1. Chế tạo rây phân tử 5A dùng tách n-parafin lỏng trong phân đoạn kerosine. 1995 - 1996. Nguyễn Ngọc Hạnh (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác kim loại trên chất mang oxyt silic. 2001 - 2002. Nguyễn Ngọc Hạnh (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu tổng hợp rây phân tử OMS-1. 2001 - 2003. Nguyễn Ngọc Hạnh (Chủ nhiệm).

4. Tổng hợp SBA-16 và ứng dụng. 2007 - 2008. Nguyễn Ngọc Hạnh (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu chế tạo xúc tác chuyển hóa hợp chất thơm và khí CO trong khí thải. 2008 - 2009. Nguyễn Ngọc Hạnh (Chủ nhiệm).

6. Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình mang các hạt nano sắt từ. 2008 - 2009. Nguyễn Ngọc Hạnh (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu công nghệ chế biến Biodiesel từ mỡ cá da trơn phế thải và từ dầu hạt cây cao su. 2008 - 2010. Nguyễn Ngọc Hạnh (Tham gia).

8. Nghiên cứu chế tạo nano oxyt đồng và ứng dụng. 2010 - 2011. Nguyễn Ngọc Hạnh (Chủ nhiệm).

9. Nghiên cứu tổng hợp mesoporous carbon. 2011 - 2012. Nguyễn Ngọc Hạnh (Chủ nhiệm).