Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chiến


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu chế thử viên bao màng mỏng ketoprofen tác dụng kéo dài. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 4, 2000.               

2. Formulation of Sustained-Release Verapamil HCl and Diltiazem HCl Semisolid Matrix Capsules. Co-author. Pharmaceutical Development and Technology, 2008.                       

3. Pharmacokinetics of orally administered phenylbutazone in African and Asian elephants. Co-author. Journal of Zoo and Wildlife Medicine, Vol 2, No 39, 2008.                           

4. First step of formulation of melatonin beads. Co-author. Proceedings of the 6th  Indochina conference on pharmaceutical sciences, 2009.

5. Investigation of dissolution enhancement of nifedipine from nifedipine tablet 10mg. Co-author. Proceedings of the 6th  Indochina conference on pharmaceutical sciences, 2009.                           

6. Nghiên cứu bào chế viên nén paracetamol hai lớp giải phóng ngay và giải phóng kéo dài. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 407, 2010.       

7. Nghiên cứu bào chế viên nén nifedipin giải phóng theo nhịp học. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 408, 2010.                   

8. Nghiên cứu bào chế vi cầu gliclazid giải phóng kéo dài. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 411, 2010.                   

9. Nghiên cứu bào chế pellet lansoprazol. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 413, 2010.                                           

10. Nghiên cứu bào chế viên nén paracetamol 650 mg giải phóng kéo dài chứa pellet. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 414 2010.

11. Nghiên cứu bào chế vi nang vitamin E. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 417, 2011.                   

12. Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng melatonin từ viên giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu. Đồng tác giả. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc, số 2, 2011.                                       

13. Nghiên cứu bào chế viên nén gliclazid giải phóng kéo dài. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 423, 2011.                   

14. Nghiên cứu bào chế pellet melatonin giải phóng kéo dài. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 426, 2011.                       

15. Novel Mesalamine Loaded Beads in Tablets For Delayed Release of Drug to the Colon. Co-author. Pharmaceutical Development and Technology, Vol 17, No 1, 2012.                               

16. Verapamil Sustained Release: New Formulation and Convolution. Co-author. Pharmaceutical Development and Technology, Vol 17, No 2, 2012.                       

17. Nghiên cứu bào chế pellet clorpheniramin giải phóng kéo dài. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 431, 2012.                               

18. Nghiên cứu bào chế vi nang dầu gan cá bằng phương pháp đông tụ phức hợp. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 437, 2012.       

19. Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế viên nén phối hợp metformin giải phóng kéo dài và glipizid giải phóng ngay. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 440, 2012.                                           

20. Compression of coated drug beads for sustained release tablet of glipizide: formulation, and dissolution. Co-author. Pharmaceutical Development and Technology, 2012.