Các tư liệu về  Giáo sư Đậu Thế Biểu


Sách đã xuất bản
1. Giới thiệu tác phẩm "Làm gì?" của V.I. Lênin. Đậu Thế Biểu. H - Sự thật, 1982. 

2. Cách mạng và sáng tạo. Đậu Thế Biểu, Vũ Xuân Cận, Nguyễn Bá Linh. Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1986. 

3. Xây dựng Đảng. Lê Văn Lý, Đậu Thế Biểu, Trần Trung Quang. H - Tư tưởng văn hóa, 1991. 

4. Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị đổi mới. Trần Xuân Sầm, Đậu Thế Biểu, Nguyễn Thanh Bình. H - Chính trị quốc gia, 1998.

 

 

close

Thông báo