Các tư liệu về  Giáo sư Đậu Thế Biểu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1927

Sinh tại Nghệ An.

1953 - 1964

Cán bộ giảng dạy Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

1965 - 1987

- Phó Trưởng khoa, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng;

- Phong hàm Phó Giáo sư (1984).

1988 - 1990

- Phong hàm Giáo sư (1988);

- Viện trưởng Viện Chính trị học.

1991 - 1994

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

1998

Nghỉ hưu.

           2008 Mất tại Hà Nội.
close

Thông báo