Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ng.Thị Nguyên Hồng


Sách đã xuất bản

1. Kinh tế doanh nghiệp Khách sạn – Du lịch. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Đồng Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, 1995.

2. Quản lý doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 1997.

3. Tổng quan về du lịch. Đồng tác giả. H- Thống kê, 2008.