Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ng.Thị Nguyên Hồng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1967

Sinh tại thành phố Hà Nội.

 1988

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế kế hoạch AUCC, trường Đại học Thương mại.

 Từ 1988

- Giảng viên, khoa Khách sạn - Du lịch, trường Đại học Thương mại;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, trường Đại học Thương mại (2004);

- Phong hàm Phó Giáo sư Kinh tế (2010);

- Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch, trường Đại học Thương mại.