Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ng.Thị Nguyên Hồng


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Giải pháp cơ bản khai thác tiềm năng du lịch của thủ đô và phụ cận nhằm phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2010.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Kinh tế

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2004

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Thương mại.