Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ng.Thị Nguyên Hồng


Các đề tài nghiên cứu

1. Một số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh khách sạn trên địa bàn thủ đô Hà Nội trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới. Đề tài cấp Bộ, mã số B98 - 39 - 07, 1998. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).

2. Nghiên cứu nhu cầu, nội dung đổi mới công nghệ sản xuất đối với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn tới ở Việt Nam. Đề tài nhánh thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước, mã số 2015 - 23, 2000. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).

3. Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất một cách khoa học làng nghề gốm sứ, gỗ mỹ nghệ truyền thống trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề tài cấp Bộ, mã số 98 - 03/KHCN – 2000, 2001. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).

4. Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty cổ phần du lịch tại một số trung tâm du lịch ở phía Bắc nước ta. Đề tài cấp Bộ, mã số B2002 - 39 - 23, 2002. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).

5. Liên minh hợp tác xã Việt Nam – Cơ sở lý luận và thực tiễn. Đề tài cấp Bộ, mã số KX - 02 - 2001, 2002. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).

6. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh đại lý du lịch ở Hà Nội. Đề tài cấp Bộ, mã số B2003 - 39 - 35, 2003. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).

7. Giải pháp phát triển một số loại hình du lịch mới, phù hợp với thủ đô Hà Nội trong tiến trình hội nhập và phát triển. Đề tài cấp Bộ, mã số B2005 - 39 - 83, 2005. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).

8. Giải pháp đẩy mạnh dịch vụ phát triển kinh doanh ở nước ta. Đề tài cấp Bộ, mã số 2004 - 78 - 027, 2005. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).

9. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước với các khách sạn cổ phần trên địa bàn Hà Nội. Đề tài cấp Bộ, mã số B2005 - 39 - 72, 2005. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).

10. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã khu vực nông thôn. Đề tài cấp Bộ, mã số KX - 2004 - 07, 2005. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).

11. Giải pháp phát triển dịch vụ thông tin thị trường trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Hà Nội.Đề tài cấp Bộ, mã số B2006 - 07 - 01, 2007. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Chủ nhiệm).

12. Giải pháp phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao của các doanh nghiệp du lịch Hà Nội. Đề tài cấp Bộ, mã số B2008 - 07 - 39, 2008. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Chủ nhiệm).

13. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững du lịch biển ở các tỉnh phía bắc Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B2009 - 07 - 84 TĐ, 2010. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (Tham gia).