Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ng.Thị Nguyên Hồng


Các bài báo nghiên cứu

1. Hỗ trợ lao động nữ trong các ngành kinh doanh dịch vụ. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Chuyên san khoa học, trường Đại học Thương mại, số 28, 1999.

2. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Chuyên san khoa học, trường Đại học Thương mại, số 30, 2000.

3. Du lịch Hà Nội sẵn sàng bước vào thiên niên kỷ mới. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Chuyên san khoa học khoa Khách sạn - Du lịch, trường Đại học Thương mại, số 11, 2000.

4. Hạn chế những tác động tiêu cực của du lịch đến môi trường. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Chuyên san khoa học, trường Đại học Thương mại, số 29, 2000.

5. Kinh doanh dịch vụ giải trí của du lịch Hà Nội - Thực trạng và giải pháp phát triển. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Chuyên san khoa học, trường Đại học Thương mại, số 31, 2001.

6. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành du lịch Hà Nội. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Chuyên san khoa học, trường Đại học Thương mại, số 32, 2002.

7. Nâng cao sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch Hà Nội. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Tạp chí Khoa học thương mại, số 2, 2003.

8. Đầu tư vào du lịch Hà Nội và những vấn đề cần giải quyết. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Tạp chí Thương mại, số 24, 2004.

9. Kinh tế trí thức và những vấn đề đặt ra với du lịch Việt Nam. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Tạp chí Doanh nghiệp, số 6, 2005.

10. Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực du lịch Hà Nội trong bối cảnh gia tăng mối quan hệ kinh tế ASEAN - Trung Quốc. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Quan hệ ASEAN - Trung Quốc với phát triển thị trường và thương mại Việt Nam, 2005.

11. Rào cản du lịch quốc tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển công nghệ thông tin. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Một số vấn đề quản trị kinh doanh và thương mại trong bối cảnh công nghệ thông tin và kinh tế tri thức", 2006.

12. Dịch vụ thông tin thị trường trong lĩnh vực du lịch - Những thách thức đối với sự phát triển. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Tạp chí Khoa học thương mại, số 16, 2006.

13. Tăng cường dịch vụ thông tin thị trường du lịch tại Hà Nội. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 2, 2007.

14. Một số ý kiến trao đổi nhằm phát triển du lịch xoá đói nghèo ở Tây Nguyên. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Tây Nguyên với công cuộc xoá đói giảm nghèo thông qua phát triển du lịch cộng đồng, 2007.

15. Khai thác tiềm năng du lịch Tây Bắc nhằm xoá đói giảm nghèo. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Hội thảo khoa học quốc gia Tây Bắc với công cuộc xoá đói giảm nghèo thông qua phát triển du lịch cộng đồng, 2007.

16. Khai thác tiềm năng thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long nhằm hấp dẫn khách du lịch. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. 2007.

17. Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong công cuộc xoá đói giảm nghèo. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các góc độ tiếp cận - Thực trạng và giải pháp", trường Đại học Thương mại, 2008.

18. Lợi ích và rủi ro trong nhượng quyền của các khách sạn và nhà hàng trong bối cảnh hiện nay. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các định chế của WTO và hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng", trường Đại học Thương mại, 2008.

19. Nâng cao hiệu quả mối quan hệ với thực tiễn ngành nghề trong đào tạo chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch của bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. 2009.

20. Bàn về dịch vụ lữ hành chất lượng cao. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 6+7, 2009.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối