Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Chí Sỹ


Các bài báo nghiên cứu

* Các bài viết đã được công bố (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Hoạt tính xúc tác của phức chất sắt với các ionit chứa phốt pho đối với quá trình ôxy hoá H2S bằng ô xy phân tử trong môi trường nước. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Hóa Lý, 1983.

2. Hoạt tính xúc tác của phức chất sắt với ionit ANKB-50 đối với quá trình ôxy hoá H2S (Tiếng Nga). Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Hoá Vô cơ, 1983.

3. Về bản chất xúc tác của phức chất Đồng với ionit KB-4 trong quá trình ô xy hoá Sulfua Natri bằng ôxy phân tử trong dung dịch nước (Tiếng Nga). Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Hóa lý, 1984.

4. Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của một số muối kim loại chuyển tiếp trong quá trình ô xy hoá liên hợp cácbua hydrô và sunfua hydrô. Phùng Chí Sỹ. Tin tức Viện hoá học, 1986.

5. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các phương án khống chế ô nhiễm môi trường cho Khu công nghiệp Dung Quất. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), 1999.

6. Tính toán tải lượng ô nhiễm và đề xuất định hướng quản lý các nguồn thải vào hệ thống sông Đồng Nai. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), 2001.

7. Một số định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), số 2, 2001.

8. Công nghệ thích hợp nhằm khống chế ô nhiễm mùi hôi sinh ra từ các cơ sở chế biến thực phẩm. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), số 5, 2001.

9. Nghiên cứu công nghệ thích hợp nhằm xử lý chất thải sinh ra từ các cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Phùng Chí Sỹ. In trong: Tuyển tập Hội nghị khoa học về Tài nguyên môi trường. H – Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

10. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm quản lý tổng hợp môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phùng Chí Sỹ. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học “Môi trường và thiên tai Đồng bằng sông Cửu Long”, Chương trình KC.08, Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường, Long An, 12-2001. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

11. Environmental Reform of Vietnamese: Small and Medium Sized Agro-Industries. Co-author. Proceedings of ENRICH Conference 2002: “Managing the Environment in Developmental State: Asian Perspectives”, Beijing, P.R. China, Steptember 2002.

12. Thực trạng môi trường do tác động của các phương tiện cơ giới quân sự, các cơ sở đảm bảo kỹ thuật của chúng và các giải pháp kỹ thuật khắc phục ô nhiễm môi trường. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị quân đội (Bộ Quốc phòng), 2003.

13. Một số biện pháp quản lý chất thải nguy hại sinh ra từ các hoạt động quân sự. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự (Viện Khoa học và công nghệ Quân sự), 2004.

14. Nghiên cứu phương pháp dự báo tải lượng các chất thải sinh ra dưới tác động của quá trình sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch môi trường - Thử nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự (Viện Khoa học và công nghệ Quân sự), 2007.

15. Phương pháp luận quy hoạch môi trường gắn với quy hoạch sử dụng đất cho các vùng đô thị công nghiệp. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Xây dựng, số 1, 2008.

16. Phương pháp lập bản đồ quy hoạch môi trường gắn với bản đồ quy hoạch sử dụng đất vùng đô thị công nghiệp. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Xây dựng, số 3, 2008.

17. Đề xuất áp dụng công nghệ đốt để xử lý chất thải rắn tại thành phố Hồ Chí Minh. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Môi trường (Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường), 2010.

18. Các biện pháp giảm phát thải bao bì nilon khó phân hủy tại Việt Nam. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Môi trường, 10-2011.

19. Mô hình cấp nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại các cụm dân cư vùng ngập lũ. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Bảo hộ lao động, 2012.

20. Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh để xử lý nước thải từ cơ sở chế biến tương chao và nước chấm. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Hoạt động khoa học (Bộ Khoa học và Công nghệ), 2012.

21. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian, nhiệt độ, độ mặn đến quá trình sinh hóa tiêu thụ oxy trong môi trường nước sông Cu Đê. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2012.

22. Đánh giá tác động tổng hợp của điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tới tài nguyên nước tại Đồng bằng sông Cửu Long. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2012.

23. Đề xuất các mô hình cấp nước và vệ sinh môi trường thích hợp trong và sau lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Phùng Chí Sỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2012.

close

Thông báo