Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách


Sách đã xuất bản

1. Quản lý sự thay đổi trong giáo dục. Trần Xuân Bách. Tường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 2010.

2. Xã hội học giáo dục. Trần Xuân Bách. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 2010.

3. Quản lý giáo dục mầm non. Trần Xuân Bách, Lê Đình Sơn. H- Giáo dục, 2013.

4. Đánh giá giảng viên đại học (Sách chuyên khảo). Trần Xuân Bách. H- Giáo dục Việt Nam, 2015.

5. Quản lý chất lượng trong giáo dục. Đồng tác giả.  H- Giáo dục Việt Nam, 2015.

6. Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo (Giáo trình dành cho sinh viên khối, ngành sư phạm). Trần Xuân Bách, Bùi Việt Phú, Lê Quang Sơn. H- Giáo dục Việt Nam, 2016.