Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1963

Sinh tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

1990-1995

- Chuyên viên phòng Tổ chức chính trị;

- Bí thư Đoàn trường cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng.

1995-2011

- Chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Đà Nẵng (1995-2000);

- Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ (2000-2011);

-Tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm và các trường thuộc Đại học Đà Nẵng (từ 2003);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục tại Đại học Quốc gia Hà Nội (2010).

 Từ 5-2011

- Trưởng phòng Tổ chức hành chính, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

- GIảng viên chính;

- Phong học hàm Phó Giáo sư Giáo dục học (2016).