Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn hoá trong giai đoạn hiện nay.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Quản lí giáo dục 

Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đức Chính  & PGS.TS Đặng Xuân Hải

Năm bảo vệ: 2009

Đơn vị bảo vệ: Đại học Quốc gia Hà Nội.